भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

ಸ್ವಾಗತ

ಭಾರತವಾಣಿ: ಭಾರತೊದ ಬಾಸೆಲೆಡ್ದ್ ಜ್ಞಾನೊದ ಪ್ರಸಾರ

ಮನುಕುಲೊತ ಎಡ್ಡೆಪುಗಾದ್ ಜ್ಞಾನಭಂಡಾರೊನು ಪಟ್ಟೊನುನವು ಭಾರತೊದ ಪರಂಪರೆಡ್ ಉಂಡು. ನಾಗರಿಕತೆ ಬುಳೆಯಿನಂಚನೇ ಈ ಪರಂಪರೆದ ಪ್ರಭಾವೊನು ನಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯುಗೊಟುಲ ಈ ಜ್ಞಾನಭಂಡಾರೊನ್ ಅಂಚೆನೇ ನಮ ಬಾಸೆಲೆನ್ ಒರ್ತೊನುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು.

ಈ ಉದ್ದೇಸೊಡು ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ‘ಭಾರತವಾಣಿ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್’ (BVP), ದ ವತಿಡ್ದ್ ಮಾತಾ ಬಾಸೆಲೆಡ್ಲಾ, ಮಾತಾ ಮಾಧ್ಯಮೊಲೆಡ್ಲಾ (ಪಠ್ಯ ಶ್ರವ್ಯ, ದೃಶ್ಯ, ಛಾಯ) ಉಪ್ಪುನ ಜ್ಞಾನೊನ್ ಸಂಗ್ರಯಿತ್‍ದ್, ಆ ಜ್ಞಾನೊನ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಕಲೆಗ್ ತೆರಿಯೊನ್ನೆರೆ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್‍ಡ್ ಅವಕಾಸ ಮಲ್ತ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಈ ಭಾರತವಾಣಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಮಾಜೊದ ಮಾತಾ ಜನೊಕುಲೆಗ್ಲಾ ಬೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಜ್ಞಾನ ಒದಗಾವುಲೆಕೊದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್‍ನ್ ಭಾರತೀಯ ಬಾಸೆಲೆನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ (ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್‍ಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಂಗ್‍ವೇಜಸ್) ಬಳಕೆಗ್ ಕಣವೊಂದುಂಡು. ‘ದಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಎಮೆಂಡ್‍ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್-2012’ ದ ಅಂಚೆನೇ ಈ ಜ್ಞಾನೊನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಸೊಗಾದ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊನ್ನೆರೆಲ ಅವಕಾಸ ಕೊರ್ಪುಂಡು.

ಈ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್‍ದ ಉದ್ದೇಸ ಸರಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾಹಿತಿಲೆನ್ ಜನೊಕುಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟಾವುನವು. ರೋಬಸ್ಟ್, ಇಂಟರ್ ಆಕ್ಟಿವ್, ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲೀ ಜಾಲತಾಣೊಲು ಈ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್‍ದ ಮುಕ್ಯ ಬಾಗೊಲು. ಈ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್‍ಗ್ ನೇಷನಲ್ ಎಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಎಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಾಯ ಬಾಸೆದ ಭಾಷಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಸಮಿತಿಲ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುವ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ಜ್ಞಾನೊದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಲ್, ತಿಳುವಳಿಕೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲಾ  ಜ್ಞಾನ ಪಟ್ಟೊನುನ ಈ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್‍ಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೆರೆ ಬಯಕುವೆರ್.

ಭಾರತವಾಣಿ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ಜ್ಞಾನಕ್ಷೇತ್ರೊಲು.

 1. ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಕೋಶ : Textbooks
 2. ಜ್ಞಾನ ಕೋಶ : Knowledge base (Digitisation    underway)
 3. ಶಬ್ದ ಕೋಶ : Dictionaries
 4. ಭಾಷಾ ಕೋಶ : Language learning
 5. ಸೂಚನಾ ಪ್ರಾದ್ಯೋಗಿಕೀ ಕೋಶ- ಐಟಿ ಟೂಲ್ಸ್ : IT tools (Linked to TDIL)
 6. ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಕೋಶ : Multimedia

ಬಲ್ಲೆ.. ನಮ್ಮ ಬಾಸೆದ ಜ್ಞಾನಭಂಡಾರೊನ್ ತೆರಿಲೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಸೆಲೆನ್ ಮಾತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಗ. ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪೊತ್ತುನ್ ಲೋಕೊನೇ ತೆರಿಯುಲೆಕ ಮಲ್ಪುಗ.

ಭಾರತವಾಣಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ

ಮನುಕುಲದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ. ನಾಗರಿಕತೆಯ ಆಗಮನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ಜ್ಞಾನದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಭಾರತವಾಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಆನ್ ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ (ಪಠ್ಯ, ಆಡಿಯೋ, ವೀಡಿಯೋ, ಚಿತ್ರ)  ರಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತವಾಣಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಕ್ತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ 2012ರಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ, ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ, ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ವೆಬ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಡವಾಳದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಬಿಡುವುದು ಭಾರತವಾಣಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಜ್ಞಾನದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತವಾಣಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ.

 1. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಕೋಶ: ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು
 2. ಜ್ಞಾನಕೋಶ: ಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು)
 3. ಶಬ್ದಕೋಶ: ನಿಘಂಟುಗಳು
 4. ಭಾಷಾ ಕೋಶ: ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆ
 5. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳು (ಟಿಡಿಐಎಲ್ ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ)
 6. ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಕೋಶ: ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ

ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸೋಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡೋಣ.

Bharatavani: A journey towards Open Knowledge

India has a hoary tradition of creating and sharing knowledge for the welfare of the mankind. The advent of civilisation over the past several centuries impacted the way we looked at this ancient tradition. There is an urgent need to preserve the knowledge and our languages in the era of Digital India.

In this context, Bharatavani Project (BvP), a knowledge initiative is launched by Ministry of Human Resource Development, Government of India.  This project aims to build a searchable knowledge repository in and about all the languages in India in multimedia (text, audio, video, images) formats through an online portal. Bharatavani Portal will be accessible to all sections of society. The Project is being implemented by Central Institute of Indian Languages, Mysuru, Karnataka. The portal offers open knowledge under fair usage clauses of The Copyright (Amendment) Act, 2012, for educational purposes.

Providing available knowledge already created by Government and publicly funded institutions all over India, and putting it across for the public usage, by deploying a robust, interactive, user friendly web tools will be the main thrust areas of Bharatavani Project. The project will be guided by a National Advisory Committee and a Technology Advisory Committee, besides Language Editorial Committees in each of the language. MHRD seeks active participation of the knowledge organisations, individuals in this ambitious project resulting in a massive social movement of knowledge sharing.

The Bharatavani Portal would publish the content in the following main sections

 1. PaaThyapustaka Kosha: Textbooks
 2. Jnana Kosha : Knowledge base (Digitisation underway) 
 3. Shabda Kosha: Dictionaries
 4. Bhasha Kosha : Language learning
 5. Suchanaa Praudyogikii Kosha : IT tools (Linked to TDIL)
 6. Bahumaadhyama Kosha: Multimedia

Come and explore the knowledge in our languages. Let us use our languages extensively in all digital platforms and make the presence of our rich heritage felt all over the world.

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App